sakarya hukuk bürosu

Avukatlık ve danışmanlık hizmetleri

FAALİYET ALANLARIMIZhakkımızdaCEZA HUKUKU
hakkımızda

Ceza yargılamasında, iddia eden, iddia ve suçlama, suçlanan ve yargılanan vardır, fakat henüz mahkumiyet ve mahkum, yani kesin hüküm ve hükümlü yoktur. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarından oluşan ceza yargılaması sürecinde tüm işlemler kamusal makamlar eli ile yürütülmektedir. Ceza yargılamasının amacı, “temel insan hak ve özgürlüklerine halel vermeksizin” suç adı verilen toplumsal düzeni bozucu hareketleri tespit ederek maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlamak, ayrıca suç işleyen kişilerin ıslahını gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede ceza ve ceza yargılaması hukukunun temelinde, insan hak ve özgürlükleri yer almaktadır.

Ceza ve Ceza Usul Hukuku Departmanımız, uzman akademik ve avukat kadrosu ile hukukun temel ilke ve esaslarını önder kabul ederek, tüm soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile şikayet ve davalarda etkin ve hızlı çözümler sunmaktadır.

İCRA İFLAS HUKUKU
hakkımızda

Çek, Senet(Bono), Poliçe veya her türlü sözleşme veya faturadan doğan alacakların tahsili, kefalet, teminatların paraya çevrilmesi, icra kanalı ile taşınır ve taşınmaz haczi – satışı gibi konularda müvekkillere hizmet verilmektedir. Ayrıca iflas hukuku alanına giren iflas yoluyla takip, iflas masası işlemleri ve sürecin yönetilmesi, iflas erteleme, iyileştirme projeleri hazırlanması gibi özel uzmanlık ve tecrübe gerektiren konularda müvekkillere hukuki destek sağlamaktayız. İcra ve iflas hukuku alanında avukatlık hizmeti verdiğimiz başlıca davalar; •Fatura, sözleşme gibi belgelerden doğan alacaklar için açılan itirazın iptali davaları •İtirazlı – itirazsız iflas, iflas erteleme, ortaklara müflis şirket adına açılan alacak davaları •İhtiyati haciz, icra takibinin tedbiren durdurulması gibi aciliyet gerektiren işlerin takibi ve ilgili davalar •Açığa atılan imza sebebiyle çıkan uyuşmazlık davaları •Çek, senet (bono) iptali ve borçsuzluğun tespiti davaları •İpoteğin paraya çevrilmesi, kaldırılması, ihalenin feshi davaları

ÖZEL HUKUK
hakkımızda

Bünyesinde Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku alanlarında yetişmiş, deneyimli avukatları barındıran Özel Hukuk Departmanımız, bu alanlarda oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedirler. Özel hukuk alanı içerisinde özellikle sözleşmeler ayrı bir öneme sahiptir. Sözleşmelerin ekonomik çıkarları en üst düzeyde koruyacak şekilde hazırlanması, anlaşmazlık durumunda oluşabilecek muhtemel sonuçların önceden değerlendirilmesi ve uygulanması sürecindeki hukuki takibi ancak deneyimli ve konusunda uzman bir ekibin sunduğu hizmet ile mümkün olacaktır. Şirketler hukuku konusunda; şirket kuruluşları, feshi, hisse devirleri, yetkilendirmeler, şirket birleşmesi, bölünmesi, devralınması, sermaye piyasası hukukuna dayalı düzenlemeler, haksız rekabet uygulamaları, hisse devri, franchising, leasing, acenta ve distribütörlük gibi ticari sözleşmelerin hazırlanması ve ticari hayatta şirketleri ilgilendiren diğer konularda Özel Hukuk Departmanımız etkili bir hizmet vermektedir. Uluslar arası ticari uyuşmazlıklarda, kredi sözleşmelerinin düzenlenmesi ve tadili konularında, bankalar dışındaki finans kurumlarına başvuru sürecinde departmanımız güvenilir bir danışmanlık sunmaktadır.